Guest, slideshow-3

Μοναδική ευκαιρία οι δυσκολίες της περιόδου της πανδημίας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης

mountrakis-1

γράφει ο Ανδρέας Μουντράκης.

 

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της δημόσιας διοίκησης αποτελεί βασικό στοιχείο για την άρση πολλών από τις υφιστάμενες δυσλειτουργίες, τη βελτίωση της ποιότητας εξυπηρέτησης του πολίτη και τη μείωση του διοικητικού φόρτου για πολίτες και επιχειρήσεις.

Οι δυσκολίες της περιόδου της πανδημίας επιτάχυναν την ανάγκη για την εφαμογή ψηφιακών λειτουργιών σε όλο τον δημόσιο τομές.

Η παρούσα κυβερνητική πολιτική αποτυπώνει ένα φιλόδοξο αλλά ρεαλιστικό στρατηγικό σχέδιο για την αξιοποίηση των ευκαιριών της ψηφιακής εποχής που μπορεί να καταστήσει την ελληνική δημόσια διοίκηση πιο αποτελεσματική, παρέχοντας φιλικές ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός όλων των φορέων της κεντρικής κυβέρνησης, όπως και της τοπικής αυτοδιοίκησης, μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την εξυπηρέτηση του πολίτη και του επιχειρηματία.

 Η μοντέρνα προσέγγιση περιλαμβάνει πλέον συγκεκριμένες προτάσεις δράσεων σε σημαντικούς τομείς πολιτικής, όπως αυτόν της δημόσιας υγείας, ενώ προωθεί σχέδιο παρεμβάσεων για την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών. Η υλοποίηση των υπηρεσιών θα εστιάζει πλέον σε αύξηση της προστιθέμενης αξίας για τις νέες κινητές συσκευές και εφαρμογές τους.

Οι οριζόντιες παρεμβάσεις πλέον θα εστιάζουν στη διαφάνεια και τη συμμετοχή των πολιτών και των επιχειρήσεων στη λήψη αποφάσεων. Σίγουρα θα λαμβάνουν υπόψιν τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και κατάλληλες πρακτικές που έχουν κριθεί ως αποτελεσματικές για τις δημόσιες διοικήσεις σε παγκόσμια κλίμακα.

Προτεινόμενη στρατηγική & Δράσεις  για άμεση υλοποίηση:

Ι. Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης  με την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών και μοντέλων διοίκησης.

 

 • Ενοποίηση βασικών δημόσιων μητρώων και διασύνδεση μεταξύ βασικών πυλώνων της δημόσιας διοίκησης
 • Αποτύπωση διοικητικών διαδικασιών των φορέων του δημοσίου τομέα και δημόσια αξιολόγηση προσφερομένων υπηρεσιών με ειδικά εργαλεία όπως π.χ τόπους δημόσιας διαβούλευσης (opengov κλπ)
 • Υποχρεωτική ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μεταξύ των φορέων του δημοσίου τομέα, με βάση τις αρχές και τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
 • Ηλεκτρονική παρακολούθηση νομοθετικής πρωτοβουλίας.
 • Εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων.
 • Ενιαία και κεντρική διαχείριση των διαδικασιών προμήθειας, λειτουργίας και συντήρησης πληροφοριακών υποδομών του δημοσίου.
 • Ολική Διαχείριση, μέσω ενοποιημένης ψηφιακής εφαρμογής, του ανθρώπινου δυναμικού του δημοσίου τομέα
 • Εξασφάλιση της ασφάλειας για όλες τις εφαρμογές που είναι σε παραγωγική λειτουργία στο δημόσιο, με ψηφιακή υπογραφή τους από μια αρχή.

 

ΙΙ. Βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων.

 Στόχος είναι η πληρέστερη και ποιοτική εξυπηρέτηση του πολίτη και της επιχείρησης, και συγχρόνως η μείωση του κόστους παροχής της δημόσιας υπηρεσίας.

 Προτεινόμενες δράσεις προτεραιότητας θα πρέπει να είναι οι εξής:

 • Ψηφιακή ταυτότητα και χρήση ψηφιακής υπογραφής του πολίτη και του επιχειρηματία για τις συναλλαγές του με τη δημόσια διοίκηση, με παράλληλη υιοθέτηση λύσεων ταυτοποίησης μέσω κινητού τηλεφώνου
 • Ενιαίο σύστημα ταυτοποίησης και αυθεντικοποίησης χρηστών για πρόσβαση στις δημόσιες ψηφιακές υπηρεσίες, με το ίδιο όνομα και κωδικό χρήστη
 • Εξασφάλιση της πρόσβασης στις ψηφιακές υπηρεσίες του δημοσίου τομέα μέσω κεντρικής πύλης, η οποία θα έχει πολιτο-κεντρική προσέγγιση και θα διασυνδέεται με την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Ευρώπης. (Mobile, web)
 • Απλούστευση και ψηφιοποίηση διαδικασιών για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας (Digitize or Die)
 • Βελτίωση του θεσμικού πλαισίου για απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών που προκαλούν υψηλό διοικητικό βάρος στο δημόσιο τομέα και σε πολίτες ή επιχειρήσεις
 • Υλοποίηση κεντρικής λύσης απόδοσης αριθμού προτεραιότητας σε πολίτες για την εξυπηρέτηση από δημόσιες υπηρεσίες (π.χ. με χρήση έξυπνων κινητών τηλεφώνων)
 • Εξασφάλιση διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων των επιχειρήσεων (ERP) με τα συστήματα του δημοσίου τομέα, ώστε να μην συμπληρώνουν τις ίδιες ηλεκτρονικές φόρμες πολλές φορές. Προϋπόθεση: ανοιχτά πρότυπα και ασφαλείς διεπαφές (API) σε όλα τα πληροφοριακά συστήματα του δημοσίου.

 Διασφάλιση ότι, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, όλα τα δεδομένα που συγκεντρώνονται σε ψηφιακή μορφή από το δημόσιο τομέα και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις ανήκουν στα φυσικά πρόσωπα.

 

ΙΙΙ. Προώθηση της Ανοικτής Διακυβέρνησης και της Συμμετοχής .

 

Στόχος είναι η διασφάλιση της συμμετοχής των πολιτών κατά τη λήψη κυβερνητικών αποφάσεων, υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης.

Συνεπώς θα έχουμε τις παρακάτω Κυβερνητικές Δράσεις προτεραιότητας :

 • Περαιτέρω προώθηση της διαφάνειας με ενίσχυση του θεσμού της Διαύγειας.
 • Παρακολούθηση διοικητικών διαδικασιών που αφορούν στους πολίτες και τις επιχειρήσεις και εμπλοκή των ενδιαφερομένων μερών στη σχεδίαση και την παροχή υπηρεσιών. Εφαρμογή συνεργατικών μεθόδων σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης ψηφιακών υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες και τις επιχειρήσεις:

 (α) με βάση την εσωτερική αξιολόγηση, ορίζοντας υπεύθυνο περιεχομένου και ειδική ομάδα παρακολούθησης-αξιολόγησης για καθορισμό κατευθυντήριων οδηγιών και εποπτείας, ü (β) εξωτερική αξιολόγηση από τους χρήστες (πολίτης, επιχείρηση, δημόσιος υπάλληλος)

 • Ανοικτή διάθεση των μη ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων σε ηλεκτρονικά αναγνώσιμη μορφή και αυτόματη ενημέρωση του πολίτη για κάθε αλλαγή που αφορά στα δεδομένα του.
 • Ενίσχυση της ενεργής συμμετοχής πολιτών και επιχειρήσεων στις διαδικασίες διαμόρφωσης δημόσιων πολιτικών και λήψης αποφάσεων.
 • Κεντρικός συντονισμός των δράσεων υλοποίησης της οριζόντιας ψηφιακής πολιτικής και εφαρμογή διορθωτικών παρεμβάσεων.
 • Ουσιαστική συνεργασία με τις επιχειρήσεις για την υποστήριξη της υλοποίησης της πολιτικής

 

Προσωπικά είχα την εμπειρία ως στέλεχος των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων ΑΒΕΕ να διαπιστώσω τις δυσκολίες εφαρμογής καινοτόμων λύσεων όπως της τηλεργασίας αλλά και τηλε-Εκπαίδευσης σε μία μεγάλη Βιομηχανία. Παρόλες τις δυσκολίες στα ΕΑΣ διοίκηση, στελέχη και εργαζόμενοι καταφέραμε την απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρίας και των εργοστασίων μας υλοποιώντας με ασφάλεια τις ψηφιακές τεχνολογίες σε μεγάλη έκταση.

 

 

 

 

Ο Α.ΜΟΥΝΤΡΑΚΗΣ είναι Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ,

Αντιπρόεδρος της Εταιρείας ΔΕΔΑ

 

Προηγουμενο ΑρθροΕπομενο Αρθρο

Ο Ανδρέας Μουντράκης είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός MBA, αντιπρόεδρος ΔΕΔΑ.

Μοναδική ευκαιρία οι δυσκολίες της περιόδου της πανδημίας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης

γράφει ο Ανδρέας Μουντράκης.   Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της δημόσιας διοίκησης αποτελεί βασικό στοιχείο για την άρση πολλών από τις

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο