Βουλευτές

«Η χώρα μπαίνει στην εποχή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης»

Του Ανδρέα Τριανταφυλλόπουλου, βουλευτή Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ

Η χρήση των πληροφοριακών συστημάτων στη δημόσια διοίκηση αποτελεί το εργαλείο της νέας εποχής, με το οποίο δομείται η λειτουργία όλων των σύγχρονων κρατών. Στη χώρα μας, το δικαίωμα της πληροφόρησης αλλά και η υποχρέωση του Κράτους να διευκολύνει την πρόσβαση στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και την παραγωγή, ανταλλαγή και διάδοσή τους, έχει κατοχυρωθεί ήδη με τη συνταγματική αναθεώρηση του 2001. Ως εκ τούτου, με το νομοσχέδιο «ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», υλοποιούνται οι υποχρεώσεις του κράτους προκειμένου η ηλεκτρονική επικοινωνία και συναλλαγή με τους φορείς του δημόσιου τομέα να καταστεί πραγματικό δικαίωμα των φυσικών προσώπων.

Στόχος μας είναι με την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε όλο το εύρος του δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένων των ΟΤΑ αλλά και των ΝΠΙΔ που ελέγχονται από το δημόσιο, να εξυπηρετούνται οι ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων με ταχύτητα, αποτελεσματικότητα, ποιότητα και χωρίς περιττά κόστη.

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση σηματοδοτεί μια νέα αποχή στη λειτουργία της κρατικής διοίκησης. Η επιτάχυνση και η επέκταση της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) θα διευκολύνει τους φορείς του δημοσίου τομέα να βελτιώσουν, να εκλογικεύσουν και να οργανώσουν καλύτερα τη λειτουργία τους. Με βασική αρχή την τεχνολογική ουδετερότητα, οι ΤΠΕ καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, εφαρμογών, τεχνολογιών, εξοπλισμού και λογισμικών, μεταξύ των οποίων και εργαλεία «παραδοσιακά» όπως η τηλεφωνία, η χρήση τηλεομοιοτυπίας (φαξ) αλλά και το Διαδίκτυο, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τα δίκτυα και τα λογισμικά που είναι αναγκαία για τη χρήση των εν λόγω τεχνολογιών. Η ηλεκτρονική επικοινωνία και συναλλαγή μεταξύ των φορέων του δημόσιου τομέα θα μειώσει σημαντικά το λειτουργικό κόστος των φορέων του δημόσιου τομέα και τον απαιτούμενο χρόνο για την ολοκλήρωση κάθε διοικητικής διαδικασίας απελευθερώνοντας πόρους για τη δημόσια διοίκηση με πολλαπλασιαστικά οφέλη.

Πολύ σημαντικά είναι και τα οφέλη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, οι οποίοι  απαλλάσσονται από τη γραφειοκρατία στις συναλλαγές τους με τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, αφού με τα τεχνολογικά μέσα που τίθενται στη διάθεσή τους, ελαχιστοποιείται ο απαιτούμενος χρόνος και οι απαιτήσεις αυτοπρόσωπης παρουσίας για τη διεκπεραίωση μιας υπόθεσης. Φαινόμενα παράνομης συναλλαγής και διαφθοράς με τους δημόσιους λειτουργούς μένουν στο παρελθόν, καθώς η παροχή της δημόσιας υπηρεσίας καθίσταται πλέον απρόσωπη, ενώ καταγράφονται αναλυτικά όλες οι διαδικασίες ώστε να είναι εφικτός ο έλεγχος της ποιότητας και της νομιμότητάς τους. Τέλος, επιτυγχάνεται περαιτέρω η μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων για πολίτες και επιχειρήσεις.

Το Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης διαμορφώνει τις κανονιστικές προϋποθέσεις και τη θεσμική υποδοχή για την προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η απαιτούμενη ασφάλεια δικαίου (κατοχύρωση αυθεντικότητας ηλεκτρονικών υπογραφών κλπ.). Για την υλοποίηση αυτής της καινοτόμου και νευραλγικής σημασίας μεταρρύθμισης, οι φορείς του δημοσίου τομέα οφείλουν να ακολουθήσουν ορισμένες βασικές αρχές. Η χρήση των ΤΠΕ και η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης πρέπει να γίνεται με τρόπο ώστε:

  • να τηρούνται οι αρχές της νομιμότητας, της χρηστής διοίκησης και της διαφάνειας.
  • να διασφαλίζεται η εγκυρότητα, η νομιμότητα, η ακεραιότητα, και η επικαιροποίηση των πληροφοριών, καθώς και η ασφάλεια των πληροφοριών, των δεδομένων και των ηλεκτρονικών εγγράφων που παράγουν και διαχειρίζονται, καθώς και η ασφάλεια των ΤΠΕ και των υπηρεσιών που παρέχουν.
  • να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη πρόσβαση στην πληροφορία του δημόσιου τομέα και η περαιτέρω χρήση αυτής, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους.
  • να ενισχύεται η ανάπτυξη των νησιωτικών και ορεινών περιοχών, καθώς και η δυνατότητα των πολιτών και των ΝΠΙΔ των περιοχών αυτών να τις χρησιμοποιούν.
  • να είναι φιλικές προς το χρήστη και να διασφαλίζουν και να ενισχύουν την ισότητα ως προς την πρόσβαση σε αυτές για όλους τους πολίτες.
  • να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες πρόσβασης όλων των κοινωνικών ομάδων και ιδιαίτερα να διασφαλίζεται η ηλεκτρονική προσβασιμότητα και η δυνατότητα αξιοποίησης των σχετικών υπηρεσιών για τα άτομα με αναπηρίες.

Με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, οικοδομούμε τη νέα σχέση εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας ανάμεσα στη Δημόσια Διοίκηση και τον πολίτη πάνω σε ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό, ευέλικτο και λειτουργικό μηχανισμό, που θα αφήσει στο παρελθόν το αποσαρθρωμένο και πεπαλαιωμένο καθεστώς γραφειοκρατίας που ίσχυε μέχρι σήμερα. Εκσυγχρονίζουμε προς όφελος του πολίτη τις παρεχόμενες από το κράτος υπηρεσίες, χωρίς γεωγραφικούς και κοινωνικούς αποκλεισμούς και στηρίζουμε την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη. Η επιτυχία αυτής της ηλεκτρονικής επανάστασης στη δημόσια διοίκηση, αναμένεται να επιφέρει ουσιαστικές δομικές αλλαγές τόσο στις κοινωνικές και πολιτιστικές όσο και στις οικονομικές και αναπτυξιακές δομές, διαμορφώνοντας έτσι ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας, συμπεριφοράς και προοπτικών, που θα προσδώσει σημαντική αναπτυξιακή διέξοδο στη χώρα.

 

Προηγουμενο ΑρθροΕπομενο Αρθρο

Διδάκτορας Χημικός Μηχανικός – Περιβαλλοντολόγος, πρώην αντινομάρχης περιβάλλοντος Αχαΐας, πρώην Βουλευτής Αχαΐας, ιδρυτικό μέλος της Κοινωνικής Συμφωνίας.

«Η χώρα μπαίνει στην εποχή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης»

Του Ανδρέα Τριανταφυλλόπουλου, βουλευτή Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ

 

Η χρήση των πληροφοριακών συστημάτων στη δημόσια διοίκηση αποτελεί το εργαλείο της νέας εποχής, με το οποίο δομείται η λειτουργία όλων των σύγχρονων κρατών. Στη χώρα μας, το δικαίωμα της πληροφόρησης αλλά και η υποχρέωση του Κράτους να διευκολύνει την πρόσβαση στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και την παραγωγή, ανταλλαγή και διάδοσή τους, έχει κατοχυρωθεί ήδη με τη συνταγματική αναθεώρηση του 2001. Ως εκ τούτου, με το νομοσχέδιο «ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», υλοποιούνται οι υποχρεώσεις του κράτους προκειμένου η ηλεκτρονική επικοινωνία και συναλλαγή με τους φορείς του δημόσιου τομέα να καταστεί πραγματικό δικαίωμα των φυσικών προσώπων.

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο